• turkish english german arabic russian franches spain  • KVKK VE 27001
Awesome Image

KVKK - 27001

H.J.C A.Ş KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Şirket sosyal tesislerinden faydalanan gerçek kişilerin (“Misafir”) kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirketimizin meşru menfaati gereği Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz kişisel verileriniz, fiziksel ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, misafirlere ait kişisel veriler şunlardır: Kişisel Verinin İçeriği Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, imza/paraf bilgisi, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, ana adı, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, bilgelerini içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf. Diğer Veriler Beraberindeki Eş ve Çocuk Ad Soyad Yaş Yakınlık Derecesi, araç plaka numarası, personel numarası, giriş/çıkış tarihleri, çalıştığı işyeri, unvanı, internete bağlı olunan adres trafik ve zaman bilgileri, internet giriş logları. İletişim Verisi Ev adresi, iş adresi, cep telefonu numarası.

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlenebileceği ve Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz, faydalandığınız sosyal tesis faaliyetlerinin yürütülmesi, misafir ve üye kayıtlarının tutulması ve mevzuattan kaynaklanan bildirimlerin yetkili kamu kurum ve kuruluşlara yapılabilmesi amacıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz Kimlik Bildirme Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 

4. Sahip Olduğunuz Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun Şirketimiz hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret tarafınıza iade edilir. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.

Canlı DestekMerhaba, size daha hızlı yanıt verebilmemiz için aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.